Takara Japanese Cuisine Restaurant | 94080 | South San Francisco - Japanese
Takara Japanese Ramen and Cuisine

665 El Camino Real
South San Francisco, CA 94080

(650) 588-9993